Política de privacidad

PRIVACIDAD. Política de protecció de dades.

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

La present Política de protecció de dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades de caràcter personal.

El CODB assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals.

1. Responsable del tractament

Responsable: Col·legi Oficial de Delineants Projectistes Têcnics superiors en Projectes  de Barcelona (CODB)

Adreça: Carrer Espronceda, 353 1º4ª, 08027 de Barcelona.

CIF: Q0867011I.

Telèfon: 93 2653672

Adreça electrònica: ventanillaunica@coltspbcn.org

Delegat de protecció de dades (DPD): Cristian Jordan Herrero    

Contacte DPD: dpd@coltspbcn.org

2. Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades  

2.1. Finalitat

Quan les seves dades personals siguin recollides a través dels diferents formularis que trobarà a la web, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades restants.

En cas que no siguin facilitades totes les dades, el CODB no podrà acceptar ni gestionar el servei web, contacte, inscripció, consulta, queixa, reclamació o denúncia que formuli.

El CODB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades amb les finalitats següents:

 1. Contacte amb el CODB: gestionar el seu contacte amb el CODB, i en concret, amb la Borsa de treball, amb les diferents vocalies de la corporació, amb les àrees d’interès professional del CODB (exercici lliure, recerca, formació, etc.), amb les assessories jurídiques i professionals, amb els Serveis Jurídics i Comptables, així com per a resoldre les queixes, denúncies i reclamacions formulades per part dels ciutadans.
 2. Gestió dels serveis del CODB: en relació amb l’anterior, les seves dades seran tractades per tal de gestionar, desenvolupar i complir amb els diferents serveis que ofereix el CODB com poden ser les assessories jurídiques i professionals per a col·legiades i col·legiats, o la inscripció a esdeveniments, entre d’altres.
 3. Registre i accés a l’àrea personal: gestionar el seu registre, accés i ús de l’àrea personal de la web reservada a les col·legiades i col·legiats i que seran tractades en funció de les finalitats per a les que es facilitin les dades com la de Finestreta única, la Borsa de treball, les inscripcions a formació, entre d’altres.  
 4. Butlletí digital: l’enviament per correu electrònic de les novetats i actualitzacions de la web del CODB, així com el nostre butlletí digital.
 5. Formació: gestionar les seves inscripcions a la formació del CODB, així com la gestió de la seva participació com a alumne en el curs, jornada, seminari, màster, etc.
 6. Borsa de treball: gestionar el manteniment i el desenvolupament de la Borsa de treball.
 7. Comunicacions comercials i promocionals: l’enviament de correus electrònics amb informació d’interès professional i no professional, com per exemple, serveis de valor afegit proporcionats pel CODB o tercers (assegurances, entitats bancàries, oci, etc.). Aquest tipus de comunicació només es dirigirà als usuaris que ho hagin autoritzat prèviament i de manera expressa. En qualsevol moment l’usuari podrà donar-se de baixa d’aquest servei quan no estigui interessat en rebre comunicacions comercials o promocionals enviant un correu electrònic a ventanillaunica@coltspbcn.org o dpd@coltspbcn.org o mitjançant l’enllaç habilitat en aquestes comunicacions.

2.2. Legitimació

El tractament de les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web es basa en el consentiment de l’usuari quan entra les dades sol·licitades als formularis de la web del CODB i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades. Tanmateix la legitimació també es basa -o pot basar-se- en la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel CODB, que es concreta en la millora contínua de l’eina o serveis web que ofereix al col·lectiu col·legiat en particular i a la ciutadania en general.

Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment de la manera prevista en la clàusula 5 d’aquesta Política de Protecció de Dades.

No obstant l’anterior, la legitimació del tractament de les dades personals recollides a través de la finestreta única així com dels formularis de denúncies, queixes i reclamacions és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i dels Estatuts de la corporació, Resolució JUS/1906/2010, de 2 de juny.  

2.3. Conservació de les dades

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable.

Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran les següents: obligació legal; duració de la relació contractual, si s’escau, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats.

Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades i quedaran a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

3. Destinataris de les seves dades

Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

Tampoc es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

4. Exercici dels seus drets

Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial de Delineants Projectistes Tècnics Superiors en Projectes de Barcelona, Carrer Espronceda 353 1º4ª, 08027 de Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l’adreça dpd@coltspbcn.org.

Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

 

Dret d’accés

Pot sol·licitar la confirmació sobre si el CODB està fent un tractament de les seves dades personals o no, i en cas afirmatiu, dret a accedir a les dades personals i a la següent informació:

Finalitat del tractament

Categories de dades personals

Destinataris o categories de destinataris als que s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, en particular els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals

Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals, si no és possible els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Dret de rectificació

Pot sol·licitar la modificació de les seves dades personals inexactes o incorrectes. També pot sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes.

Dret de supressió («dret a l’oblit»)

Pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. El CODB suprimirà les seves dades personals quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

Les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat per a la qual van ser recollides o tractades;

L’interessat retiri el consentiment en que es basa el tractament;

L’interessat exerceixi el dret d’oposició al tractament;

Les dades personals s’hagin tractat il·lícitament;

Les dades personals hagin de suprimir-se pel compliment d’una obligació legal;

Les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació

L’anterior no serà d’aplicació quan el tractament de les seves dades sigui necessari per:

Exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació;

Compliment d’una obligació legal;

Raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública;

Finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques;

Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret de limitació

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les següents condicions:

Quan impugni l’exactitud de les dades personals, durant el termini en que el CODB verifiqui l’exactitud de les mateixes

Quan el tractament sigui lícit però s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús

Quan el CODB ja no necessiti les seves dades per la finalitat del tractament, però vostè les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions

Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per motius relacionats amb una situació particular, mentre verifiquem si els motius legítims del CODB pel tractament prevalen sobre els seus.

Dret d’oposició

Pot sol·licitar que el CODB no realitzi un tractament de les seves dades de caràcter personal per a finalitats concretes quan aquest tractament es realitzi en base a un interès legítim. Si s’oposa a aquest tractament, el CODB deixarà de tractar les seves dades personals per a aquestes finalitats, llevat que existeixin causes justificades per a realitzar aquest tractament o llevat que el tractament sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat

Quan el tractament de les seves dades personals es basi en el consentiment o en l’execució d’un contracte i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat al CODB en format electrònic

5. Possibilitat de retirar el consentiment 

Quan la licitud del tractament de les dades personals es basi en haver obtingut el consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada del mateix.

Per exemple, vostè ens dona el seu consentiment per a tractar les seves dades personals en introduir voluntàriament les dades sol·licitades en els formularis d’aquesta web i quan envia un correu electrònic a ventanillaunica@coltspbhcn.org.

En altres casos, la legitimació del tractament de les dades personals ve donada perquè el tractament es necessari per al compliment d’un contracte, una obligació legal, una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable o, per la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel responsable sempre que sobre aquest interès no prevalgui l’interès o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial de Delineants Tècnics Superios en Projectes de Barcelona, Carrer Espronceda 353 1º 4ª, 08027 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o per correu electrònic a l’adreça dpd@coltspbcn.org.

6. Veracitat, exactitud i actualització de les dades facilitades 

L’usuari garanteix que les dades facilitades són verdaderes, exactes, complertes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

És important que per a què puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

El CODB no es fa responsable de la Política de protecció de dades respecte les dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

Aquesta Política de protecció de dades podrà ser modificada per adaptar-la als possibles canvis normatius o jurisprudencials sobre dades de caràcter personal, i per tant s’exigeix la seva lectura sempre que ens faciliti les seves dades a través de la pàgina web.  

7. Seguretat de les dades personals 

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

8. Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a:

 • El delegat de protecció de dades dpd@coltspbcn.org,
 • Davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

En aplicación del nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos, (en adelante RGPD), aplicable a todos los países miembros de la Unión Europea a partir del 25 de mayo de 2018, le informamos sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal.

La presente Política de protección de datos tiene como objetivo facilitar la información sobre cómo se recogen, tratan y protegen sus datos de carácter personal.

El CPDB asume el compromiso de garantizar la privacidad del usuario en todo momento y de no recabar información innecesaria. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el RGPD se mantendrá el correspondiente registro de tratamiento de datos personales.

1. Responsable del tratamiento

Responsable: Colegio Profesional de Delineantes Proyectistas Técnicos superiores en Proyectos de Barcelona (CPDB)

Dirección: Calle Espronceda, 353 1º4ª, 08027 de Barcelona.

CIF: Q0867011I.

Teléfono: 93 2653672

Correo electrónico: ventanillaunica@ccdtspcat.org

Delegado de protección de datos (DPD): Cristian Jordán Herrero

Contacto DPD: dpd@ccdtspcat.org

2. Finalidad, legitimación y conservación del tratamiento de datos

2.1. Finalidad

Cuando sus datos personales sean recogidos a través de los diferentes formularios que encontrará en la web, será necesario que facilite, como mínimo, aquellos datos marcados con un asterisco (*), aceptando expresamente y de forma libre e inequívoca que el tratamiento de las sus datos son necesarios para atender a su petición, siendo voluntaria la inclusión de los datos restantes.

En caso de que no sean facilitados todos los datos, el CPDB no podrá aceptar ni gestionar el servicio web, contacto, inscripción, consulta, queja, reclamación o denuncia que formule.

El CPDB no efectúa tratamientos de datos que supongan la adopción de decisiones automatizadas ni tampoco la elaboración de perfiles.

Los datos que nos facilite a través de este sitio web serán tratados con los siguientes fines:

1. Contacto con el CPDB: Gestionar su contacto con el CPDB, y en concreto, con la Bolsa de trabajo, con las diferentes vocalías de la corporación, con las áreas de interés profesional del CPDB (ejercicio libre, investigación, formación, etc.), con las asesorías jurídicas y profesionales, con los Servicios Jurídicos y Contables, así como para resolver las quejas, denuncias y reclamaciones formuladas por parte de los ciudadanos.

2. Gestión de los servicios del CPDB: En relación con lo anterior, sus datos serán tratados para gestionar, desarrollar y cumplir con los diferentes servicios que ofrece el CPDB como pueden ser las asesorías jurídicas y profesionales para colegiadas y colegiados, o la inscripción a eventos, entre otros.

3. Registro y acceso al área personal: Gestionar su registro, acceso y uso del área personal de la web reservada a las colegiadas y colegiados y que serán tratados en función de las finalidades para las que se faciliten los datos como la de Ventanilla única, la Bolsa de trabajo, las inscripciones en formación, entre otros.

4. Boletín digital: El envío por correo electrónico de las novedades y actualizaciones de la web del CPDB, así como nuestro boletín digital.

5. Formación: Gestionar sus inscripciones en la formación del CPDB, así como la gestión de su participación como alumno en el curso, jornada, seminario, máster, etc.

6. Bolsa de trabajo: Gestionar el mantenimiento y el desarrollo de la Bolsa de trabajo.

7. Comunicaciones comerciales y promocionales: El envío de correos electrónicos con información de interés profesional y no profesional, como por ejemplo, servicios de valor añadido proporcionados por el CPDB o terceros (seguros, entidades bancarias, ocio, etc.). Este tipo de comunicación sólo se dirigirá a los usuarios que lo hayan autorizado previamente y de manera expresa. En cualquier momento el usuario podrá darse de baja de este servicio cuando no esté interesado en recibir comunicaciones comerciales o promocionales enviando un correo electrónico a ventanillaunica@ccdtspcat.org o dpd@ccdtspcat.org o mediante el enlace habilitado en estas comunicaciones.

2.2. Legitimación

El tratamiento de los datos personales recogidos a través de esta página web se basa en el consentimiento del usuario cuando entra los datos solicitados en los formularios de la web del CPDB y marca la casilla correspondiente de aceptación de la Política de Protección de Datos. Sin embargo la legitimación también se basa -o puede basarse se- en la satisfacción de un interés legítimo perseguido por el CPDB, que se concreta en la mejora continua de la herramienta o servicios web que ofrece al colectivo colegiado en particular ya la ciudadanía en general.

Este consentimiento se podrá retirar en cualquier momento de la manera prevista en la cláusula 5 de esta Política de Protección de Datos.

No obstante, lo anterior, la legitimación del tratamiento de los datos personales recogidos a través de la ventanilla única así como los formularios de denuncias, quejas y reclamaciones es la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, y de los Estatutos de la corporación, Resolución JUS / 1906/2010, de 2 de junio.

2.3. Conservación de los datos

Los datos facilitados se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para los fines del tratamiento y hasta que exista un interés mutuo en mantener la finalidad del mismo, siempre y cuando el usuario no haya revocado su consentimiento, y en todo caso, siguiendo como criterio el principio de minimización de datos contemplado en la normativa aplicable.

Los criterios que se aplicarán para la conservación de los datos proporcionados por el usuario serán las siguientes: obligación legal; duración de la relación contractual, en su caso, y las responsabilidades derivadas de esta relación; solicitud de supresión de los datos personales por parte de los interesados.

Cuando su uso ya no sea necesario, los datos personales serán bloqueadas y quedarán a disposición de las autoridades competentes durante el tiempo y los efectos legales establecidos en la normativa aplicable. Una vez transcurrido este plazo, se procederá a la supresión de los datos aplicando las medidas de seguridad adecuadas.

3. Destinatarios de sus datos

Sus datos personales facilitados a través de la página web no serán cedidos en ningún caso a terceras personas ni entidades, dado el caso, solicitaremos previamente su consentimiento.

En nuestra página web no hay ningún enlace que permita la comunicación de sus datos a cualquier otra entidad o empresa.

Tampoco se transfieren sus datos personales a un tercer país u organización internacional. Llegado el caso, será informado previamente de la transferencia y de las condiciones de la misma y, en particular, sobre la existencia o falta de una decisión de adecuación de la Comisión respecto del tercer país u organización internacional.

4. Ejercicio de sus derechos

Podrá ejercer los derechos que se exponen a continuación mediante un escrito dirigido al Colegio Profesional de Delineantes Proyectistas Técnicos Superiores en Proyectos de Barcelona, Calle Espronceda 353 1º4ª, 08027 de Barcelona, a la atención del Delegado de Protección de Datos o por correo electrónico a la dirección dpd@ccdtspcat.org.

Para ejercer los derechos, acompañe a su solicitud una copia del DNI o documento acreditativo de su identidad. El ejercicio de sus derechos es gratuito.

Derecho de acceso

Puede solicitar la confirmación sobre si el CPDB está haciendo un tratamiento de sus datos personales o no, y en caso afirmativo, derecho a acceder a los datos personales y en la siguiente información:

Finalidad del tratamiento

Categorías de datos personales

Destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han comunicado o se comunicarán los datos personales, en particular los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales

Si es posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales, si no es posible los criterios utilizados para determinar dicho plazo.

Derecho de rectificación

Puede solicitar la modificación de sus datos personales inexactos o incorrectos. También puede solicitar que se completen los datos personales que sean incompletas.

Derecho de supresión de datos (derecho al Olvido)

Puede solicitar la eliminación de sus datos personales. El CPDB suprimirá sus datos personales cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 • Los datos personales ya no sean necesarias en relación con la finalidad para la que fueron recogidos o tratados;
 • El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento;
 • El interesado ejerza el derecho de oposición al tratamiento;
 • Los datos personales se hayan tratado ilícitamente;
 • Los datos personales deban suprimirse por el cumplimiento de una obligación legal;
 • Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información
 • Lo anterior no será de aplicación cuando el tratamiento de sus datos sea necesario para:
 • Ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
 • Cumplimiento de una obligación legal;
 • Razones de interés público en el ámbito de la salud pública;
 • Finalidades de archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos;
 • Para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

Derecho de limitación

Puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

Cuando impugne la exactitud de los datos personales, durante el plazo en que el CPDB verifique la exactitud de estas

Cuando el tratamiento sea lícito, pero se oponga a la supresión de sus datos y solicite la limitación de su uso

Cuando el CPDB ya no necesite sus datos para la finalidad del tratamiento, pero usted las necesite para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones

Cuando se haya opuesto al tratamiento de sus datos por motivos relacionados con una situación particular, mientras verificamos si los motivos legítimos del CPDB el tratamiento prevalecen sobre los suyos.

Derecho de oposición

Puede solicitar que el CPDB no realice un tratamiento de sus datos de carácter personal para fines concretos cuando este tratamiento se realice en base a un interés legítimo. Si se opone a este tratamiento, el CPDB dejará de tratar sus datos personales para estos fines, a menos que existan causas justificadas para realizar este tratamiento o salvo que el tratamiento sea necesario para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

Derecho a la portabilidad

Cuando el tratamiento de sus datos personales se base en el consentimiento o en la ejecución de un contrato y el tratamiento se realice por medios automatizados, tiene derecho a recibir los datos personales que haya facilitado al CPDB en formato electrónico.

5. Posibilidad de retirar el consentimiento

Cuando la licitud del tratamiento de los datos personales se base en haber obtenido el consentimiento, podrá retirarlo en cualquier momento. La revocación del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento realizado con anterioridad a la retirada del mismo.

Por ejemplo, usted nos da su consentimiento para tratar sus datos personales en introducir voluntariamente los datos solicitados en los formularios de esta web y cuando envía un correo electrónico a ventanillaunica@coltspbhcn.org.

En otros casos, la legitimación del tratamiento de los datos personales viene dada porque el tratamiento es necesario para el cumplimiento de un contrato, una obligación legal, una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable o, para la satisfacción de un interés legítimo perseguido por el responsable siempre que sobre este interés no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado.

Puede retirar su consentimiento por escrito dirigido al Colegio Profesional de Delineantes Técnicos Superiores en Proyectos de Barcelona, ​​Calle Espronceda 353 1º 4ª, 08027 de Barcelona, ​​a la atención del delegado de protección de datos o por correo electrónico a la dirección.

6. Veracidad, exactitud y actualización de los datos facilitados

El usuario garantiza que los datos facilitados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pueda ocasionar como consecuencia del incumplimiento de esta obligación.

Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe siempre que se produzca alguna modificación, en caso contrario, no respondemos de la veracidad de las mismas.

El CPDB no se hace responsable de la Política de protección de datos respecto a los datos personales que pueda facilitar a terceros mediante los enlaces disponibles en nuestra página web.

Esta Política de protección de datos podrá ser modificada para adaptarla a los posibles cambios normativos o jurisprudenciales sobre datos de carácter personal, y por lo tanto exige su lectura siempre que nos facilite sus datos a través de la página web.

7. Seguridad de los datos personales

Con el objetivo de velar por la seguridad de sus datos personales, le informamos que hemos adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados, según su naturaleza y las circunstancias del tratamiento, con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible y según el estado de la técnica, su alteración, pérdida y los tratamientos o accesos no autorizados.

8. Reclamaciones

Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa puede contactar o presentar una reclamación a:

• El delegado de protección de datos dpd@ccdtspcat.org,

• Ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos, mediante su dirección postal: C / Rosselló, 214, Esc. A, 1º 1ª, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies