Convocatòria d’Eleccións 2023

Escollirem Degà/na, Sotsdegà/na, Secretari/a, Tresorer/a i 2 Vocals

Termini per a la presentació fins el proper 22/09/2023

La votació serà el 27/10/2023

Convocatòria

Per procedir a l’elecció dels càrrecs de DEGÀ/NA, SOTSDEGÀ/NA, SECRETARI/A, TRESORER/A i 2 VOCALS a celebrar el proper 27 d’octubre de 2023, procedeix a aquesta Normativa la corresponent convocatòria.
Els càrrecs de Sotsdegà/na i 1 Vocal, tindran una durada de tres anys 2023-2026, ates que és el temps que resta de legislatura, procés convocat atès a les renuncies dels càrrecs. La resta de càrrecs: Degà/na, Secretari/a, Tresorer/a i 1 Vocals tindran la durada establerta als Estatuts 2023-2027.

Cens electoral

El Col·legi Professional de Delineants de Barcelona farà públic demà 7 de setembre de 2023, quaranta-vuit hores després de la data de la convocatòria (4 de setembre de 2023), el Cens electoral corresponent, en el tauler d’anuncis de la Seu del Col·legi.
Es consideraran electors, tots aquells col·legiats/ades que estant al corrent de pagament de les seves quotes, que no estiguin sotmesos a cap tipus de sanció i altres obligacions.

Candidatures

Podran ésser candidats/tes tots els Col·legiats/ades que pertanyent a l’àmbit territorial del Col·legi Professional de Delineants de Barcelona, que es trobin en l’exercici de la professió i que ostentant la condició d’electors, no estiguin subjectes a prohibició o incapacitat legal, reglamentària o estatutària, i reuneixen les condicions exigides per a la present normativa.
Les candidatures seran individuals, és a dir el col·legiat/ada podrà optar a un dels càrrecs o una de les vocalies.
Els candidats/ates presentaran la seva candidatura a la Seu del Col·legi, c/ Casp 130 despatx 6, abans del dia 22 de setembre de 2023 a les 14:00 hores. L’esmentada presentació serà personal i els candidats hauran de signar en presència del Secretari de la Junta de Govern o persona en que es delegui.
A la candidatura, hi haurà de figurar, la filiació completa del col·legiat/ada amb la indicació del càrrec o vocalia a què aspira.

La proclamació dels candidats/tes es farà el tretzè dia a comptar des de la data de la convocatòria, donant un termini de setanta-dues hores, per a la presentació de les impugnacions, si s’escauen.
La Junta de Govern resoldrà en setanta-dues hores allò que sigui procedent, en cas d’impugnacions, i farà pública en el tauler d’anuncis de la Seu del Col·legi la proclamació definitiva.
La Junta de Govern, no admetrà aquelles candidatures on hi concorreguessin algunes de les següents circumstàncies:

  • Haver estat presentades fora de termini.
  • No complir els requisits de filiació anteriorment requerits.
  • Si algun candidat no tingués la condició de Col·legiat.
  • Per mancança de qualsevol requisit, establert a la present normativa electoral.

Constitució de la Mesa Electoral

La mesa electoral estarà formada per quatre membres i presidida pel Degà, vigilarà la regularitat, mantenint l’ordre, realitzant l’escrutini i vetllant per la legalitat del procés.
Completarà la mesa electoral, segons la fórmula d’edat, la designació d’un vocal de entre els col·legiats de major edat i un altre de entre els de menor edat, ostentant la Secretaria el Secretari del Col·legi o persona en que es delegui.
No podran formar part de la mesa els col·legiats/ades que siguin candidats/tes als llocs a escollir.

Elecció: manera d’efectuar-la

La jornada electoral es realitzarà el dia 27 d’octubre de 2023, a la Seu del Col·legi, c/ Casp, 130 despatx 6 de Barcelona, en horari de 10:00 hores a 19:00 hores.
Els col·legiats/ades emetran el seu vot, per escrit de forma lliure i secreta, utilitzant per a tal fi el model de butlleta establerta pel Col·legi.
L’elecció es verificarà lliurant cada votant al President de la Mesa, la butlleta designada a l’efecte, dins del sobre corresponent. El Secretari assenyalarà a la llista de col·legiats/ades els noms dels votants, aquests hauran d’identificar-se amb el carnet de col·legial o el seu DNI.

Vot per correu

Quan un/a col·legiat/ade previngui la impossibilitat d’assistir a l’acte de votació, podrà exercir el seu dret de vot per correu d’acord amb el següent:

  • Un cop en el seu poder les candidatures, que seran a la seva disposició a la Seu del Col·legi, i realitzada la seva elecció, s’introduirà la butlleta en el corresponent sobre, i tancat.
  • El sobre, contenint les butlletes i ben tancat s’introduirà en un altre sobre, al mateix s’hi adjuntarà la fotocòpia del carnet de col·legiat/ade o el DNI perquè serveixi d’identificació per a la Mesa electoral.
  • Aquest últim sobre, s’adreçarà correctament tancat, a la Seu del Col·legi, portant obligatòriament la següent inscripció: “Mesa electoral”.
  • Únicament seran vàlids els sobres rebuts a la Seu del Col·legi a Barcelona fins les 20:00 hores del 25 d’octubre de 2023.

Escrutini

Finalitzada la votació s’efectuarà públicament i sense cap interrupció l’escrutini, fent-se el recompte de vots pel President amb lectura en veu alta de cadascuna de les butlletes.
Es consideraran nul·les les butlletes inintel·ligibles, aquelles on hi figurin candidats/tes que no tinguin la condició de col·legiats/ades o no es pogués determinar inequívocament el nom del candidat/a, o be que no utilitzin el model normalitzat.
L’Acta de l’escrutini es farà per triplicat, on s’hi consignarà el nombre de vots aconseguits per cadascun dels candidats/ates, així com les incidències que s’hi hagin produït, signant-la tots els components de la Mesa, proclamant-se a continuació i públicament tots els elegits.
La Mesa està facultada per resoldre per ella mateixa, les incidències que hi pogués haver durant l’acte.

Proclamació de resultats y pressa de possessió

Finalitzat l’escrutini, la mateixa Taula farà la proclamació provisional dels resultats, que es podran recorre davant de la Junta de Govern del Col·legi Professional de Delineants, en un termini de 3 dies

La pressa de possessió dels nous col·legiats/ades, components de la Junta de Govern, s’efectuarà dins el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de l’elecció.

Calendari electoral

DataEsdeveniment
04/09/2023Convocatòria d’eleccions de la Junta de Govern del Col·legi Professional de Delineants de Barcelona.
07/09/2023Presentació cens electoral.
08/09/2023Inici de la presentació de candidatures.
22/09/2023Tancament de la Presentació de Candidats/tes a les 14:00 h. i Proclamació de Candidats/tes.
27/09/2023
Resolució de les Impugnacions rebudes fins a les 20,00 hores, si s’escau, per part de la Junta de Govern del Col·legi Professional de Delineants de Barcelona.
28/09/2023Proclamació Definitiva dels Candidats/tes.
03/10/2023Inici de la campanya electoral.
24/10/2023Finalització de la campanya electoral.
25/10/2023Finalització de la recepció del vot per correu, a les 20:00 hores.
26/10/2023Jornada de reflexió.
27/10/2023Celebració de les eleccions, de 10:00h. a 19:00h.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share via
Copy link
Powered by Social Snap